Zpracování osobních údajů

1/ Bestrongstaywrong/ Linda Páleníková, se sídlem: Praha - Pankrác, Na Hřebenech II 783/25, PSČ 14700, zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení a e-mail, a to pro potřeby své činnosti a aby Vám mohla zasílat aktuální informace související se svou činností.

2/ Se zpracováním osobních údajů uvedených v bodě 1 shora udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu bestrongstaywrong@gmail.com . Stejně tak máte právo požadovat po Bestrongstaywrong informace, jaké Vaše osobní údaje společnost zpracovává, požadovat vysvětlení týkající se zpracování osobních údajů a jeho účelu, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na 8smičku nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3/ Osobní údaje bude Bestrongstaywrong zpracovávat po dobu trvání své činnosti, nejdéle však po dobu 10 let. Osobní údaje považuje Bestrongstaywrong za důvěrné a nebude je bez Vašeho souhlasu coby subjektu údajů či zákonné povinnosti dané příslušnými právními předpisy předávat třetím osobám. 

Obchodní podmínky 

Všeobecné obchodní podmínky Bestrongstaywrong


V platném znění ke dni 5. 11. 2020.

1. Úvodní ustanovení. 
01.01. ? Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi nakladatelem a fyzickou osobou prostřednictvím objednávkového formuláře nakladatele na adrese bestrongstaywrong.com a dále vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě rezervace zboží provozovatele fyzickou osobou prostřednictvím objednávkového formuláře nakladatele.

01.02. ? VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, popřípadě zboží rezervovat, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

01.03. ? Prodávající: 
Bestrongstaywrong / Linda Páleníková, se sídlem: Praha - Pankrác, Na Hřebenech II 783/25, PSČ 14700. 

01.04. ? Zákazníkem se rozumí každý návštěvník – fyzická osoba internetových stránek Bestrongstaywrong.com, který prostřednictvím internetu / systému objednávkového formuláře odeslal řádnou objednávku. 

01.05. ? Zákazník, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující. 

2. Dodací podmínky. 
02.01.? Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového formuláře na stránkách Bestrongstaywrong.com, příp. prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů

02.02. › Internetová stránka prodávajícího poskytuje zákazníkům základní informace a fotografii nabízeného uměleckého díla včetně uvedení ceny a objednání uměleckého díla. Cena je uvedena bez výpočtu poštovného. Poskytnutá cena při objednávce je cena konečná. Nevztahují se na ni další slevy ani další akce. Ceny zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

02.03. › Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách Bestrongstaywrong.com je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

02.04. › Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář objednávky“). Formulář objednávky obsahuje zejména informace o:objednávaném uměleckém díle (objednávané umělecké dílo vyplní kupující do internetového formuláře prodávajícího)způsobu dodání objednávaného uměleckého díla.

02.05. › Formulář objednávky odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.

02.06. › Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech: umělecké dílo již není v nabídce nebo se výrazným způsobem změnila cena uměleckého díla. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

02.07. › Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

02.08. › Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

02.09. › Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství , výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

02.10. › Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je poskytnuta kupujícímu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.

02.11. › Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny koncové. Nevztahují se na ně další slevy ani další akce, platné pro kamenné prodejny provozovatele. 3. 

3 .Dodací podmínky
03.01. › Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek, prodávající doručí zboží prostřednictvím dohodnutého přepravce, kterému zboží předá zpravidla do 24 hodin od přijetí objednávky.

03.02. › Zboží bude následně doručeno v expediční lhůtě přepravce

03.03. › Náklady spojené s balením zboží prodávající samostatně neúčtuje, jsou zahrnuty v expedičním poplatku.

4. Cena uměleckého díla a Platební podmínky
04.01. › Cenu uměleckého díla a případné náklady spojené s dodáním uměleckého díla dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:Platba převodem 
Zákazník může zvolit platbu kupní cenu převodem, k ceně bude připočítána cena za přepravu.

04.02. › Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení článku 5.5. těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

04.03. › V případě platby na dobírku a/nebo platby při osobním odběru je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

04.04. › Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (článek 3.10. těchto obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

04.05. › Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

04.06. › Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě kupujícímu.

5. Práva z vadného plnění
05.01. › Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

05.02. › Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních přepisů.

05.03. › Ustanovení článku 07.02. VOP se nepoužije u uměleckého díla prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

05.04. › Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u uměleckého díla v době 24 měsíců od převzetí.

05.05. › Je-li vadné plnění podstatný porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to:Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle článku 07.07. VOP.¨

a) na odstranění vady dodáním uměleckého díla bez vady 
b) na odstranění vady opravou uměleckého díla,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od kupní smlouvy.

05.06. › Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

05.07. › Nemá-li umělecké dílo vlastnosti dle článku 07.02. VOP má kupující dále práva dle § 2169 občanského zákoníku.05.08.
 
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího („reklamace“), a to v písemné formě lze zasílat na níže uvedenou adresu:


 Linda Páleníková, se sídlem: Praha - Pankrác, Na Hřebenech II 783/25, PSČ 14700 e-mail: bestrongstaywrong@gmail.com
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované umělecké dílo.

05.09. › Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

05.10. › Reklamované zboží kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované umělecké dílo skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru uměleckého díla. V případě zájmu může být po dohodě umělecké dílo kupujícímu zasláno.

05.11. › Dopravu reklamovaného uměleckého díla hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného uměleckého díla. Reklamované opravené nebo vyměněné umělecké dílo zašle prodávající zpět na vlastní náklady.

05.12. › Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Bližší a další informace o stavu reklamace získá kupující emailem: bestrongstaywrong@gmail.com, 
05.13. › Prodávající tímto informuje kupujícího, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené kupní smlouvy, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je Česká obchodní inspekce. Spor lze též řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou kupujícímu k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

6. Odstoupení od kupní smlouvy
06.01. › Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 3 těchto podmínek do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí uměleckého díla odstoupit bez udání důvodu.

06.02. › Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem).

06.03. › Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (čl. 8.1. těchto obchodních podmínek).

06.04. › Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel od kupujícího, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

06.05. › Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného uměleckého díla nebo prokáže-li kupující, že umělecké dílo odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

06.06. › Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle na adresu prodávajícího:  Linda Páleníková, se sídlem: Praha - Pankrác, Na Hřebenech II 783/25, PSČ 14700.
 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, umělecké dílo, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle umělecké dílo zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem doložil, že umělecké dílo koupil od prodávajícího, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury.

06.07. › Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením uměleckého díla, a to i v tom případě, kdy umělecké dílo nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

06.08. › Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty uměleckého díla v důsledku nakládání s tímto uměleckým dílemm jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi uměleckého díla, včetně jeho funkčnosti.

06.09. › Nárok na úhradu škody vzniklé na uměleckém díle je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

06.10. › Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce uměleckého díla, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce uměleckého díla v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a též od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, jakož i o dodávce novin, periodik nebo časopisů. Dále v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku prodávající výslovně sděluje, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran
07.01. › Kupující nabývá vlastnictví k uměleckému dílu zaplacením celé kupní ceny uměleckého díla.

07.02. › Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

07.03. › Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: bestrongstaywrong@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

07.04. › Prodávající je oprávněn k prodeji uměleckého díla na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

07.05. › Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů. Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na bestrongstaywrong.com


9. Závěrečná ustanovení

09.01. › Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

09.02. › Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 03. 11. 2020. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na bestrongstaywrong.com

.

09.03. › Odesláním objednávky či rezervace zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

09.04. › Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.